Stadgar

STADGAR FÖR BÅTFÖRBUNDET SOMMENS SJÖRÅD.

 

 

 

§ 1. NAMN.


Båtförbundet Sommens Sjöråd bildades 1 april 1990 och är ett allmännyttigt ideellt regionalt förbund för sjön Sommens vattenområde och tillika samrådsorgan för båtklubbar verksamma inom detta område.

 

§ 2. ÄNDAMÅL OCH SYFTE.


ATT samla båtklubbar inom vattenområdet för att genom detta främja båtlivsutövarnas intressen enligt följande program.

 

ATT främja fritidsbåtsverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande, särskilt dess anpassning till människa, miljö och samhälle och att härvid i erforderlig omfattning deltaga i detta arbete.

 

ATT vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för regionala och lokala myndigheter, klubbar och organisationer. Informera om pågående arbete och resultat till dem frågan berör.

 

ATT ombesörja utsättning, tillsyn och upptagning av farledsmarkering, vård och lagring likaså.

 

ATT informera och utveckla sådan verksamhet som är ägnad att öka säkerhet, kunnande och skicklighet hos båtfolket.

 

ATT verka för ansvarsfullt uppträdande och gott kamratskap på sjön och dess omgivning.

 

§ 3. MEDLEMSKAP.


Fråga om medlemskap avgöres av styrelsen på grundval av ansökan från den som önskar bli medlem i Båtförbundet Sommens Sjöråd. Medlemskap kan båtklubbar som har sin verksamhet knuten till vattenområdet Sommen ansöka om.

 

§ 4. AVGIFTER.


Årsavgift erlägges enligt av årsmötet beslutad taxa.

 

§ 5. VERKSAMHETSÅR.


Förbundets verksamhets— och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

 

§ 6. BESLUTANDE ORGAN.


Årsmöte.

Representantskapsmöte.

Styrelsemöte.

 

§ 7. STYRELSE.


Styrelsen skall bestå av:

Ordförande            vice ordförande

Sekreterare           vice sekreterare

Kassör                  Miljöansvarig

Beslutande är styrelsen med tre närvarande ledamöter. Val av styrelse sker för två år växelvis. Övriga funktionärer väljs för ett år.

 

Förbundsstyrelsen åligger utöver vad som sägs i dessa stadgar:

 

ATT representera Sommens Sjöråd.

 

ATT vara förbundets beredande och verkställande organ.

 

ATT förbereda inkomna ärenden och motioner före möten.

 

ATT då så finnes nödvändigt begära yttrande från medlemmarna.

 

ATT förvalta förbundets material, medel och dess ekonomi.

 

ATT upprätta en årlig berättelse om Förbundets verksamhet

samt planera inkomst— och utgiftsstat.

 

ATT ange uppdrag då så erfordras utanför styrelsen.

 

§ 8. REPRESENTANTSKAP.


Som representanter till Förbundet väljer varje medlemsklubb två ordinarie, som då bör vara ordförande och miljö ansvarig, samt en suppleant.

 

§ 9. UPPGIFTER TILL BÅTFÖRBUND.


Båtklubbarna skall senast 14 dagar efter årsmöte årligen insända av förbundsstyrelsen begärda uppgifter beträffande klubbstyrelsens sammansättning, samt vilka som är representanter i klubben.

 

§ 10. MÖTEN.


Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Till representantskapsmöte kallar sekreteraren.

Årsmöte hålles senast innan april månads utgång.

Kallelse ska ske skriftligen, 1 undantagsfall muntligen, minst fjorton dagar före mötet.

Till årsmötet skall ekonomiska handlingar vara revisorerna tillhanda tre veckor före mötet.

Till årsmötet kallas respektive klubbs två representanter som tillika har rösträtt samt tre övriga medlemmar ur klubben.

Extra årsmöte hålles då styrelsen finner detta erforderligt eller så begäres av minst majoritet av anslutna klubbar.

 

Vid ÅRSMÖTET skall följande ärenden föredras:

Val av mötesordförande.

Val av sekreterare för mötet.

Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Föredragning av verksamhetsberättelse.

Föredragning av kassa och balansräkning.

 

Föredragning av revisionsberättelse.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.

Val av styrelse och övriga funktionärer.

Val av två revisorer och två suppleanter. Dessa väljes utanför styrelsen.

Val av ansvariga för farledsmarkering.

 

§ 11. BESLUT OCH VAL.


Alla ärenden avgöres med enkel majoritet där ej kvalificerad majoritet är i dessa stadgar föreskrivna.

Avgörande sker genom öppen omröstning utom för de fall av val någon föredrar sluten sådan.

Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

 

§ 12. FIRMATECKNING.


Båtförbundet Sommens Sjöråd som firma tecknas av ordföranden i förening med endera kassören eller sekreteraren.

 

§ 13. STADGEÄNDRING- UPPLÖSNING.


För ändring av dessa stadgar eller upplösning av Båtförbundet Sommens Sjöråd fordras beslut vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte.

 

Ärendets art anges i kallelsen.

 

Beslut skall biträdas av minst tre fjärdedelar av de närvarande.

 

Förbundets tillgångar disponeras i enlighet med beslut som fattas samtidigt med beslutet om upplösning.

 

Dessa stadgar äro Båtförbundet Sommens Sjöråds rättesnöre och äro vederbörligen antagna.

 

Stadgarna äro reviderade och godkända i nuvarande skick vid ordinarie möte med Sommens Sjöråd 2010—04—13.